W 2016 roku Fundacja „Dziecko w Centrum” w ramach swojej działalności statutowej realizuje następujące zadania:


1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Filie Ośrodka działają w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy Sekcji Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Koninie, w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym w Lesznie oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

W ramach filii działają również punkty mobilne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie i Wolsztynie, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie. 

Koordynator projektu: Marzena Affeldt

Telefon do kontaktu: 786 160 100 

poniedziałek–piątek w godz. 10:00–20:00 

soboty  w godz. 10:00–14:00

E-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl

www: www.pokrzywdzeni.poznan.pl


2. „Asystent dziecka” współfinansowane ze środków Miasta Poznania

Udzielanie wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom (zarówno biologicznym, jak i zastępczym) i opiekunom mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, przeżywającym kryzys, zmagającym się z różnymi problemami życiowymi. Pomoc realizowana jest we współpracy z przeszkolonymi wolontariuszami przez m.in.:

 • towarzyszenie opiekunom w trakcie opieki nad dzieckiem,
 • modelowanie u rodziców i/lub opiekunów dzieci konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w ich środowisku domowym,
 • modelowanie u rodziców i/lub opiekunów dzieci dobrych wzorów komunikacji oraz umiejętności nawiązywania pozytywnej relacji z dzieckiem, np. poprzez zabawę,
 • modelowanie u rodziców i/lub opiekunów dzieci umiejętności widzenia i adekwatnego reagowania na potrzeby dziecka, których dziecko nie jest w stanie samodzielnie werbalnie zgłosić,
 • podnoszenie wiedzy o potrzebach dziecka i warunkach jego prawidłowego rozwoju,
 • wspomaganie rozwoju dziecka (pomoc w nauce, stymulacja rozwoju poprzez zabawę),
 • wyrównywanie szans dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych ryzykiem społecznym,
 • rozpoznawanie niepokojących sygnałów pojawiających się w rodzinie,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych przyszłych pracowników poznańskich instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Koordynator projektu: Izabela Sikora

Telefon: 61 663 40 90

E-mail:  fundacja@dzieckowcentrum.org


3. „Po pierwsze RODZINA” – współfinansowany ze środków Miasta Poznania

Udzielanie wieloaspektowego wsparcia rodzicom i opiekunom dzieci mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze rodzicom, a także wyrównywanie ich szans poprzez realizację działań w następujących obszarach/modułach:

 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowej opieki nad dzieckiem, promowanie wzorów dobrego rodzicielstwa, podnoszenie wiedzy o potrzebach dziecka i warunkach jego prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • „Wokół Małego Dziecka” – specjalistyczne wsparcie rodziców, opiekunów oraz wychowawców małych dzieci (0–6 lat) – udzielanie konsultacji, porad oraz praca terapeutyczna z dziećmi oraz z rodzicami, opiekunami i wychowawcami,
 • specjalistyczne wsparcie dzieci i ich rodziców (biologicznych i zastępczych) oraz opiekunów i wychowawców rodzinnych domów dziecka,
 • specjalistyczna diagnoza psychofizyczna dzieci przyjmowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • „Dziecko w Potrzebie” – specjalistyczne wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej bądź zagrożonych umieszczeniem, rodziców, opiekunów zastępczych, a także wychowawców rodzinnych domów dziecka.

Koordynator projektu: Marzena Affeldt

Telefon: 666 513 313

E-mail: marzena.affeldt@dzieckowcentrum.org

            fundacja@dzieckowcentrum.org


4. „Bezpieczny Dom – Szczęśliwa Rodzina” – współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach zadania: Wsparcie osób doznających przemocy domowej poprzez informację, konsultację oraz pracę terapeutyczną z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, w tym w szczególności z dziećmi i kobietami z rodzin z problemem alkoholowym

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 • dyżury interwencyjne osobiste, telefoniczne i mailowe,
 • bezpośrednia indywidualna praca terapeutyczna z kobietami i dziećmi,
 • bezpośrednia praca terapeutyczna z rodziną/diadą Rodzic–Dziecko, 
 • grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy domowej obejmująca psychoedukację oraz elementy pracy terapeutycznej,
 • seminarium dla specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami narażonymi na doznawanie przemocy domowej,
 • wewnętrzne superwizje kliniczno-konsultacyjne,
 • koordynacja, ewaluacja i promocja projektu.

Kontakt:

Anita Łakoma, Izabela Miętkowska

Telefon: 61 663 40 90

E-mail:  fundacja@dzieckowcentrum.org


5. „Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny” – współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach, którego będą realizowane:

 • spotkania edukacyjne z cyklu pt.: „Uczę się, bo kocham” dla rodziców i opiekunów małych dzieci,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów małych dzieci pt.: „Zamiast klapsa – jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”,
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – dla rodziców, opiekunów i wychowawców,
 • cykl wykładów otwartych pt.: „Dziecko. Mały człowiek” dla rodziców i opiekunów dzieci,
 • Warsztaty Rozwoju Kompetencji Społecznych – wsparcie dzieci i młodzieży mającej trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji społecznych oraz z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie,
 • organizowanie i monitorowanie spotkań dzieci z rodzinami biologicznymi.

Koordynator projektu: Marzena Affeldt

Telefon: 666 513 313

E-mail: marzena.affeldt@dzieckowcentrum.org

            fundacja@dzieckowcentrum.org


6. „Lokalny System Ochrony Małych Dzieci” – współfinansowany ze środków Miasta Poznania, pilotażowe wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zadania: Wsparcie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności działań na rzecz ochrony dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Projekt jest adresowany przede wszystkim do specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami, w szczególności do potencjalnych członków grup roboczych działających w ramach poznańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: pracowników socjalnych, policjantów, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników oświaty, pracowników ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych itp.

Zadania projektu:

 • doskonalenie współpracy interdyscyplinarnej,
 • podnoszenie kompetencji specjalistów tzw. pierwszego kontaktu,
 • wdrożenie opartych na interdyscyplinarnym podejściu modelowych rozwiązań wspierających lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Koordynator projektu: Marzena Affeldt

Telefon: 666 513 313

E-mail: marzena.affeldt@dzieckowcentrum.org,

            fundacja@dzieckowcentrum.org


7. „Fundusz Wodociągowy  Aquanet S.A.” finansowany jest ze środków Aquanet S.A.

Obejmuje dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i ścieki, dofinansowanie do realizacji podłączenia do kanalizacji oraz dofinansowanie do kosztu budowy instalacji kanalizacji sanitarnej.

Koordynator projektu: Marzena Affeldt

Telefon: 725 050 555

E-mail: fundusz@wodociagowy.pl

www: www.funduszwodociagowy.pl