Oferta pomocy


Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, prowadzonym przez Fundację „Dziecko w Centrum” od 2015 r., osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne do końca grudnia 2017 r.


Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem, może uzyskać w Ośrodku następującą pomoc:


1)   pomoc prawną,

2)   pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną,

3)   pomoc tłumacza języka obcego oraz języka migowego,

4)   pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa:

  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, ortopedycznych,
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,
  • pokrywanie kosztów żywności,
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
  • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla dzieci.