Przydatne linki


Kampania Rzecznika Praw Dziecka http://www.jakreagowac.pl/

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu http://www.zms.ump.edu.pl/

Komenda Miejska Policji w Poznaniu http://www.poznan.policja.gov.pl/

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  http://www.mopr.poznan.pl/

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej http://www.dik-poznan.cop.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości:

http://www.pomocofiarom.ms.gov.pl/

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl

Niebieska Linia http://www.niebieskalinia.pl/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu http://www.pcpr.powiat.poznan.pl/

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej  http://www.pcps.pl/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu http://www.rops.poznan.pl/

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne http://www.pogotowiespoleczne.org.pl/

Wielkopolska Kampania Informacyjna na rzecz Przeciwdziałania Przemocy http://przemoc.edu.pl/

Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych http://www.wrk.org.pl/

Bliżej Dziecka - http://pomocdziecku.pl/dla-rodzicow/wykorzystanie-prawa/

Razem Bezpieczniej - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/146,dok.html


 
 

Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.