O nas

Na terenie województwa wielkopolskiego Fundacja „Dziecko w Centrum” uruchomiła Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu wraz z siecią Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem obejmujących:

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Obornikach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szamotułach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Tomyślu,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Trzciance,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chodzieży,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pile,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Złotowie.

Z profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej oferty Ośrodka i Lokalnych Punktów skorzystać mogą:

 • osoby pokrzywdzone przestępstwem,
 • świadkowie przestępstw,
 • osoby najbliższe osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw.

Mieszkańcy Poznania, powiatu poznańskiego, złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, gnieźnieńskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, obornickiego, będący pokrzywdzeni takimi przestępstwami jak:

– przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja),
– przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo),
– przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (np. uszkodzenie ciała),
– przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności)
– przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie),
– wypadki komunikacyjne

lub będący świadkami przestępstw lub osobami najbliższymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w ramach działalności Okręgowego Ośrodka i lokalnych punktów pomocy będą mogli uzyskać nieodpłatnie m.in.:

 • pomoc prawną,
 • pomoc mediacyjną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.:

– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
– finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim dzieckiem,
– finansowanie usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.


W ramach prowadzonego punktu udzielana będzie pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie: przed zgłoszeniem przestępstwa, w trakcie procedury karnej a także po zakończonej procedurze karnej, gdy trwają wciąż skutki przestępstwa. Celem udzielanej pomocy jest dążenie do zniwelowania skutków przestępstwa doświadczanych przez pokrzywdzonego, tak aby osoba po doświadczeniu przestępstwa: odzyskała dobrostan psychiczny, była w stanie skutecznie korzystać z przysługujących jej praw w dochodzeniu sprawiedliwości oraz by znormalizowała się jej sytuacja bytowa.


Działalność Ośrodka i Lokalnych Punktów finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.